යලි විදුලිය ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කිරීම මඟින් පෙනී යන්නේ, විදුලි බල මණ්ඩලයේ අකාර්යක්ෂමතාව බව විදුලිය පාවිච්චි කරන්නන් ගේ සංගමය පවසයි.

එහි සභාපති එම්.ඩී. ආර්.අතුල මහතා සඳහන් කළේ, හිතුමනාපයට විදුලිය ගාස්තු වැඩි කිරීම මඟින් ජනතාව දැඩි ලෙස අසීරුතාවට පත් වන බවයි.

දැඩි ලෙස වර්ෂාව ඇදහැලෙන බැවින් ජල විදුලිය වැඩියෙන් නිෂ්පාදනය කළ හැකි නිසා එහි සහනය ජනතාවට ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස ද ඔහු අවධාරණය කර ඇත.

ජල විදුලිය හා ඉන්ධන භාවිතයෙන් නිෂ්පාදනය කරන විදුලිය නිවැරැදි ව කළමනාකරණය කරගත යුතු බව ද ඔහ් ගේ අදහස වී තිබේ.

එසේ නොකර විදුලි බිල වැඩි කරමින් සිදු කරන මෙම ක්‍රියාව ඉතා විහිළු සහගත බව ද ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *