පසුගිය සතිය වන විට මෙරට බලපත්‍රලාභී වානිජ බැංකුවල බරිත සාමාන්‍ය ප්‍රමුඛ ණය පොලී අනුපාතිකයන් (Average Weighted Prime Lending Rate – AWPR) 15% මට්ටමෙන් පහළ පැමිණ ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසනවා.

ඒ අනුව පසුගිය සතියේ දී එය 14.81% මට්ටමට පැමිණ ඇති බවත් ඊට පෙර සතියේ දී එම අනුපාතිකය පැවතියේ 15.21% මට්ටමේ බවයි මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් නිකුත් කරමින් මහ බැංකුව පවසන්නේ.

වසරකට පෙර මෙම අනුපාතිකය 26.89% ක් තරම් ඉහළ මට්ටමකට ගොස් තිබුණා.

ඒ අනුව මහජන බැංකුව – 14.36% ක්, හැටන් නැෂනල් බැංකුව – 14.87% ක්, කොමර්ෂල් බැංකුව – 14.06% ක්, නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව – 14.96% ක් සහ අමානා බැංකුව – 14.46% ක් ලෙසින්, බරිත සාමාන්‍ය ප්‍රමුඛ ණය අනුපාතිකය 15% ට වඩා අඩු මට්ටමක පවතින වානිජ බැංකු ලෙසින් සඳහන් කළ හැකියි.

1 Comment

  • Gihan, September 27, 2023 @ 9:28 am Reply

    CREDIT CARD INTREST – 28% 🧐🤔🤑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *