ඊයේ(21) දිනයට සාපේක්ෂව අද(22) දිනයේ රන් මිලෙහි සුළු අඩුවීමක් දක්නට ලැබේ.

අද රන් මිල සටහන පහතින්,

රන් අවුන්සය – රු.626,210.00
කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 – රු.22,090.00
කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.176,750.00
කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 – රු.20,250.00
කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.162,000.00
කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 – රු.19,330.00
කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) – රු.154,650.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *