පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා බාරදුන් නාමයෝජනා අවලංගු කිරීමට රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාවේදී ඒකමතික එකඟත්වය හිමි වි තිබේ.

මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ අග්‍රාමාත්‍ය සහ රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධනගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (20) පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවති රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාවේදීය.

මෙම අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාවට ජානක වක්කුඹුර, අශෝක ප්‍රියන්ත ඇතුලු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්, විපක්ෂ නායකවරයා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන්, අදාළ රාජ්‍ය ආයතන සහ දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීහු රැසක් සහභාගී වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *