විදුලිබල සැපයීම සම්බන්ධව සියලු සේවාවන්, ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන හා ඉන්ධන සැපයීම හෝ බෙදාහැරීම, රෝහල්වල, සාත්තු නිවාසවල, බෙහෙත් ශාලා සහ වෙනත් සාමාන්‍ය ආයතනවල රෝගීන් නඩත්තු කිරීම සහ පිළිගැනීම, රැකවරණය, පෝෂණය කිරීම සහ ප්‍රතිකාර කිරීම සම්බන්ධව අවශ්‍ය හෝ කළ යුතු ඕනෑම විස්තරයක සියලුම සේවා, වැඩ හෝ ශ්‍රමය, අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් බවට ප්‍රකාශයට පත් කරමින් විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

වැඩ බලන ජනාධිපති ලේකම් චාන්දනී විජයවර්ධනගේ අත්සනින් යුතුව මෙම අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

ජන ජීවිතය අඩාල නොවී යතාවත්ව පවත්වාගෙන යෑම සඳහා මෙම සේවාවන් අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් ලෙස නම් කර මෙම නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *