රියදුරු බලපත්‍ර මුද්‍රණය කිරීම ඇතුළු මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ කටයුතු යළි මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත භාර දීමට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව කටයුතු කර තිබේ.

2020 ජුලි 09 වනදා ගත් කැබිනට් තීරණයකට අනුව 2021 ජනවාරි 01 වනදා සිට මෙම කටයුතු සිදු කළේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවයි.

ඒ අනුව ඔවුන් රියදුරු බලපත්‍ර දස ලක්ෂ 22,763ක් සහ තාවකාලික රියදුරු බලපත්‍ර විසි හතර ලක්ෂ 34,467 ක් මුද්‍රණය කර තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *