2023 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයට අදාළ කාලසටහන නිකුත් කොට තිබේ.

නොවැම්බර් 27 වැනි සඳුදා ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබෙන 2023 උසස් පෙළ විභාගය අවසන් වන්නේ දෙසැම්බර් 21 වන දිනයි.

gazette.lk වෙබ් අඩවිය මඟින් අන්තර්ජාලය වෙත මුදා හැර තිබු සම්පුර්ණ කාලසටහන පහතින්,

ALTimeTable2023-gazette.lk_

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *