කොළඹ පිහිටි දුම්රිය අංගනවල දුම්රිය සේවකයින් විසින් හදිසි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කර තිබේ.

මේ හේතුවෙන් එම අංගනවල සිට ගමන් ආරම්භ කිරීමට නියමිත දුම්රිය ධාවනය නොවන බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *