ආසියානු කුසලාන තරඟාවලියේ සුපර් ෆෝ තරඟ සඳහා ප්‍රවේශපත් මිල තවදුරටත් පහත දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඒවා https://pcb.bookme.pk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් හෝ කොළඹ 07 විද්‍යා මාවතේ පිහිටි කවුන්ටරයෙන් ඔබට ලබාගත හැකියි.

නවතම මිල ගණන් පහත පරිදි වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *