රේගුව විසින් සිය භාරයට ගන්නා ලද විවිධ වර්ගයේ විදෙස් මත්පැන් බෝතල් දහ අටදහසක් ඉදිරියේදී ටෙන්ඩර් කර අලෙවි කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. මෙම මත්පැන් බෝතල් සියල්ලම රේගු ආඥා පනත උල්ලංඝනය කරමින් හොර රහසේ මෙරටට එවන ලද ඒවාය.

වෙනත් භාණ්ඩ මෙරටට එවන බවට රේගුවට ව්‍යාජ ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කර මෙම මත්පැන් බෝතල් විවිධ පුද්ගලයන් සහ ආයතන විසින් මෙරටට එවා තිබිණි.

රේගු ආදායම් අධීක්ෂණ බලකාය ඇතුළු අංශවල නිලධාරීන් බහාලුම් පරීක්ෂණවේදී මෙම මත්පැන් බෝතල් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබිණි.

රේගුව අත්අඩංගුවට ගනු ලබන භාණ්ඩ ඉදිරියේදී වෙන්දේසි කිරීමේදී ඒවා ඕනෑම පුරවැසියකුට මිලදී ගත හැකි පරිදි අදාළ ටෙන්ඩර් දැන්වීම මාර්ගගත ක්‍රමය (On line) දැනුම්දීමට කටයුතු යොදා ඇතැයිද රේගුව සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *