පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ Channel 4 වැඩසටහන විකාශනය කළ SRI LANKA’S EASTER BOMBINGS:DISPATCHES වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රතිචාර දක්වා තිබෙනවා.

එමඟින් ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ අදාළ වැඩසටහන මීට පෙර ඔවුන් නිකුත් කළ වැඩසටහන් මෙන්ම නවතම වැඩසටහනද බොරු ගොන්නක් බවයි.

මේ, හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඒ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කළ නිවේදනයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *