දිස්ත්‍රික්ක 05 කට අයත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් සඳහා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදන තවදුරටත් දීර්ඝ කර තිබේ.

ඒ ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය විසිනි.

අද (07) සවස 4.00 දක්වා මෙම අනතුරු ඇඟවීම් බලපැවැත්වෙන අතර එම නිවේදනය පහතින්,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *