කුරුණෑගල – දඹුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගය මැල්සිරිපුර ප්‍රදේශයෙන් සම්පූර්ණයෙන් අවරහිර වී තිබේ.

පොලිසිය පැවසුවේ කුරුණෑගල දඹුල්ල මාර්ගයේ ඕමාරගොල්ල පාසල ඉදිරිපිට මාර්ගය අයිනේ තිබූ විශාල කුඹුක් ගසක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් එම මාර්ගය අවහිර වී ඇති බවයි.

මාර්ගයට වැටුණු එම ගස ඉවත්කරන තුරු විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙසට පොලීසිය රියැදුරන්ගෙන් සහ පැදිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

Media-on-2023.09.05-at-0730

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *