ඉහළ දැමූ බහාලුම් ප්‍රවාහන ගාස්තු අද (04) සිට ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා.

ඉන්ධන මිළ ඉහල දැමීමට සාපේක්ෂව 12. 5% කින් බහාලුම් ප්‍රවාහන ගාස්තු ඉහළ දමන බවයි එක්සත් වෘත්තීය බහාලුම් ප්‍රවාහකයින්ගේ සංගමයේ සභාපති විමලසේන වර්ණසිංහ මහතා සඳහන් කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *