ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රය හෙවත් කිව් ආර් (QR) ක්‍රමවේදය ඉවත් කළ බව විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *