අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල 13 කින් සහ ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල 42 ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

මිල වැඩි කිරීම අනුව 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 361 ක් ද 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල නව මිල රුපියල් 417 ලෙස සටහන් වනු ඇත.

මීට අමතරව ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 35 කින් ඉහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 359 වේ.

ලංකා ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව භූමිතෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 05 කින් ඉහළට දමා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 231 කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *