මෙරට රන් පවුමක මිල අද (08) දිනයේ පහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද (21) රන් මිල සටහන් වුයේ මෙලෙසින්.

  • රන් අවුන්සය – රු.609,874.00
  • කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 – රු.21,520.00
  • කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.172,150.00
  • කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 – රු.19,730.00
  • කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.157,850.00
  • කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 – රු.18,830.00
  • කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) – රු.150,650.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *