හෝමාගම කර්මාන්තපුරයේ ගින්නක් හටගෙන තිබේ.

මෙම ගින්න හටගෙන ඇත්තේ හෝමාගම කර්මාන්තපුරයේ පිහිටි රසායනික ද්‍රව්‍ය ගබඩාවකය.

ගිනි නිවිම් දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ මේ වනවිට ගින්න මැඩපැවැත්වීම සඳහා ගිනි නිවන රථ තුනක් පිටත් කර යවා ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *