ප්‍රවාහනය සඳහා භාවිත කරන ලොරි, ට්‍රක් සහ බස් රථ ආනයනය සඳහා පනවා තිබූ සීමාවන් ලිහිල් කරමින් මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

1969 අංක 01 දරන ආනයන අපනයන පාලන පනතේ 4(1) උප වගන්තිය සහ 14 වැනි වගන්තිය සමග 20 වන වගන්තියෙන් පැවරී ඇති බලතල අනුව 1985 අංක 48 පනත සහ 1987 අංක 28,1, මුදල් ආර්ථික ස්ථායිකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනය පහත දැක්වෙනවා.

මේ අත​ර ආනයන සීමා පනවා ඇති තවත් භාණ්ඩ ගණනාවකට අදාළ ආනයන සීමා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ පාර්ශ්ව සමග පැවැති සාකච්ඡාවකචදී එකඟතාවකට එළඹ තිබේ.

ඒ අනුව එකී රෙගුලාසි අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම වෙනුවෙන් මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේදී අනුමත වී ඇත.

එහි දැක්වෙන්නේ මගී මෝටර් රථ සහ ඇතැම් තෝරාගත් භාණ්ඩ සඳහා ආනයන සීමා කිරීම් තවදුරටත් පවත්වා ගනිමින් ආනයනය අත්හිටුවා ඇති අනෙකුත් භාණ්ඩ රැසක් සම්බන්ධයෙන් මෙම පියවර ගෙන ඇති බවය.

Gazette_New

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *