විදේශීය හා දේශීය චිත්‍රපට, වේදිකා නාට්‍ය, සංගීත හා ප්‍රාසාංගික සංදර්ශන මහජන ප්‍රදර්ශනයේදී අය කරන ගාස්තු සංශෝධනය කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන විසින්.

ඒ අනුව විදේශීය චිත්‍රපටයක් මහජන ප්‍රදර්ශනය සදහා පූර්ව ප්‍රචාරක පටයද ඇතුළත්ව සංශෝධිත බලපත්‍ර ගාස්තුව රුපියල් 40,000ක් දක්වා ඉහළ දමා තිබෙනවා.

එමෙන්ම පූර්ව ප්‍රචාරක පටයද ඇතුළත්ව දේශීය චිත්‍රපට සදහා අය කළ ගාස්තුව ඉහළ නංවා ඇත්තේ රුපියල් 15,000ක් දක්වායී.

මේ අතර වේදිකා නාට්‍යයක් ප්‍රදර්ශනයේදී දීර්ඝ නාට්‍යයක් නම් රුපියල් 1500ක ගාස්තුවක් ද ගෙවිය යුතු අතර කෙටි නාට්‍යයකට අයකෙරෙන ගාස්තුව රුපියල් 750 ක්.

2344-40_S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *