ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පහත දැක්වෙන විභාග පැවැත්වීම පිළිබඳව විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ ගුරු විද්‍යාල අවසාන විභාගය – 2020/2021(2023) සහ උපාධිධාරි නොවන නුපුහුණු ගුරුවරුන් සඳහා පුහුණු පාඨමාලා විභාගය -2022 (2023) සම්බන්ධවයි.

එම නිවේදනය පහත පරිදිවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *