ඊයේ(08) දිනට සාපේක්ෂව අද(09) දිනයේ රන් මිල තරම පහළ යෑමක් දක්නට ලැබේ.

ඒ අනුව අද රන් මිල සටහන පහතින්,

  • රන් අවුන්සය – රු.620,556.00
  • කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 – රු.21,890.00
  • කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.175,150.00
  • කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 – රු.20,070.00
  • කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) – රු.160,550.00
  • කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 – රු.19,160.00
  • කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) – රු.153,250.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *