ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මීට සුළු වේලාවකට පෙර පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණියේය.

ජනාධිපතිවරයා මේ වනවිට විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින් සිටී.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *