මෙම වසරේ ජූනි මාසය අවසාන වන විට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතු නිල සංචිත වත්කම්වල වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන තුන්දහස් හත්සිය විසිහතරක් (3,724)ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තා පෙන්වා දෙයි.

පසුගිය අගෝස්තු 4 වැනිදා නිකුත් කරන ලද සතිපතා ආර්ථික දර්ශක වාර්තාවෙහි මේ බව සඳහන් වන අතර, 2023 මැයි මාසයට සාපේක්ෂව 2023 ජූනි මාසයේ දී නිල සංචිත වත්කම් හයයි දශම හතකින් (6.7%)කින් වැඩි වී ඇත.

2023 ජූලි 28 වැනිදා මහ බැංකුව නිකුත් කළ සතිපතා ආර්ථික දර්ශක වාර්තාවට අනුව නිල සංචිත වත්කම්වල වටිනාකම සටහන්ව තිබුණේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 3,468කි.

මෙම වසරේ ජූනි මාසයේ විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්ව වාර්තාවට අනුව දළ නිල සංචිත 2023 වසරේ මැයි මස අවසානය වන විට පැවැති ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන තුනයි දශම පහට (3.5)ට සාපේක්ෂව 2023 ජූනි මස අවසානය වන විට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන තුනයි දශම හත (3.7) දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.‍

ජූනි මාසය අවසානයේ දී ලෝක බැංකුව වෙතින් ලද ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන දෙසියපනහක් පමණ මෙම වැඩිවීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී ඇති බව මහ බැංකු වාර්තතා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *