පවතින වියළි කාලගුණ තත්ත්වය හමුවේ විදුලි සැපයුම සඳහා ඇති ඉල්ලුම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ හේතුවෙන් විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන ලෙසට පාරිභෝගිකයින්‌ගෙන් එම මණ්ඩලය ඉල්ලා සිටිනවා.

මේ වනවිට දෛනිකව වැඩිම විදුලි ඉල්ලුමක් පවතින්නේ පස්වරු 06.00 සිට රාත්‍රී 08.00 දක්වා කාලය තුළ බව සඳහන්.

එම කාලය තුළ අත්‍යාවශ්‍යම කටයුතු සඳහා පමණක් විදුලිය භාවිත කරන්නේ නම් බාධා අවම කර ගනිමින් විදුලි සැපයුම ලබා දීමට හැකියාව ලැබෙන බව ද ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සඳහන් කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *