කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පිපිරීමක් සිදුව ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

කැකිරාව පොලිසිය මේ පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමේදී අනාවරණය කර ගෙන ඇත්තේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ තිබූ අලි වෙඩිල්ලක් පුපුරා ගොස් ඇති බවයි.

කැකිරාව මහ ලේකම් කාර්යාලය ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයට යාබදව පිහිටා තිබෙන වැසිකිළියක් තුළ දී මෙම පිපිරීම සිදුව ඇති බවයි පොලිසිය පවසන්නේ.

මෙම පිපිරීමෙන් කිසිවකුට ජීවිත හානියක් සිදුව නොමැති අතර දේපළවලට සුළු හානියක් සිදුව තිබෙනවා.

කැකිරාව පොලිසිය මෙම සිද්ධිය පිළිබඳව වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *