ඉන්දියාවෙන් ඉන්දීය රුපියල් මිලියන 450 ක මූල්‍ය ප්‍රදානයක් සිදු කර ඇතැයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කරයි.

ඒ, ඩිජිටල් අනන්‍යතා ව්‍යාපෘතිය සඳහා අත්තිකාරමක් ලෙසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *