පසුගිය මාස කිහිපයේ පහළ ගිය මෙරට වාහන මිල ගණන් යළි ඉහළ යාමට පටන්ගෙන ඇති බව වාහන අලෙවිකරුවන් පවසති.

රජය භාණ්ඩ වර්ග රැසක් ආනයනය කිරීමට අවසර දුන්නද, තවදුරටත් වාහන ආනයනය කිරීමට අවසර නොදීම ඊට හේතුවී ඇති බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

ටොයෝටා ප්‍රිමියර් – 2017 පෙර මිල – එක්කෝටි විසිහය ලක්ෂයයි
ටොයෝටා ප්‍රිමියර් – 2017 නව මිල – එක්කෝටි තිස්හය ලක්ෂයයි

ටොයෝටා විට්ස් – 2018 පෙර මිල – ලක්ෂ 60යි
ටොයෝටා විට්ස් – 2018 නව මිල – ලක්ෂ 75යි

ටොයෝටා ඇක්වා ජී – 2012 පෙර මිල – ලක්ෂ 51යි
ටොයෝටා ඇක්වා ජී – 2012 නව මිල – ලක්ෂ 55යි

හොන්ඩා වෙසල් – 2014 පෙර මිල – ලක්ෂ 45 යි
හොන්ඩා වෙසල් – 2014 නව මිල – ලක්ෂ 75යි

හොන්ඩා ෆිට් – 2012 පෙර මිල – ලක්ෂ 40 යි
හොන්ඩා ෆිට් – 2012 නව මිල – ලක්ෂ 52 යි

හොන්ඩා ග්‍රේස් – 2014 පෙර මිල – ලක්ෂ 70යි
හොන්ඩා ග්‍රේස් – 2014 නව මිල – ලක්ෂ 77යි

නිසාන් එක්ස් ට්‍රේල් – 2014 පෙර මිල – ලක්ෂ 85යි
නිසාන් එක්ස් ට්‍රේල් – 2014 නව මිල – ලක්ෂ 90යි

සුසුකි වැගන් ආර් – 2014 පෙර මිල – ලක්ෂ 37යි
සුසුකි වැගන් ආර් – 2014 නව මිල – ලක්ෂ 41යි

සුසුකි ඇල්ටෝ – 2015 පෙර මිල – ලක්ෂ 24යි
සුසුකි ඇල්ටෝ – 2015 නව මිල – ලක්ෂ 26යි

සුසුකි ජපන් ඇල්ටෝ – 2017 පෙර මිල – ලක්ෂ 35යි
සුසුකි ජපන් ඇල්ටෝ – 2017 නව මිල – ලක්ෂ 43යි

මයික්‍රෝ පැන්ඩා – 2015 පෙර මිල – ලක්ෂ 20යි
මයික්‍රෝ පැන්ඩා – 2015 නව මිල – ලක්ෂ 22යි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *