මිහින්තලේ රජ මහා විහාරයේ විදුලි සැපයුම විසන්දී කිරීමට විදුලි බල මණ්ඩලය කටයුතු කර තිබේ.

ගෙවීමට ඇති විදුලි බිල රුපියල් ලක්ෂ 41ක් බවට වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්තාවෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *