අගෝස්තු මස 01 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අය කරනු ලබන ජල ගාස්තු ඇතුළත් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය ජල සම්පාදන සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ජීවන් තොණ්ඩමන් මහතා විසින් මේ වනවිට ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රම මගින් ජලය සපයනු ලබන සියලුම පාරිභෝගිකයන්ගෙන් අදාළ නව ගාස්තු අය කෙරෙනු ඇති.

මීට පෙර ජල ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට අදාළව අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වුණා.

ගැසට් පත්‍රයට අනුව සියලුම ජල පාරිභෝගිකයන් පාරිභෝගික ප්‍රභේදවලට වෙන්කර ඇති අතර, එමඟින් ඔවුන් අදාළ වන ජල ගාස්තු ක්‍රමය දක්වා තිබෙනවා.

ඒ අනුව සාමාන්‍ය ගෘහ පරිශ්‍ර සඳහා ඒකක 0 සිට 05 දක්වා ඒකකයකට රුපියල් 60 ක් බැගින් අය කෙරෙන අතර, ඔවුන්ගේ මාසික සේවා ගාස්තුව රුපියල් 300 ක්.

එම ප්‍රභේදයේ ඒකක 06 සිට 10 දක්වා ඒකකයකට රුපියල් 80 ක් අය කෙරෙන අතර, ඒකක 11 සිට 15 දක්වා රුපියල් 100 බැගින් ඒකකයට අය කෙරෙනු ඇති. ඔවුන්ගේ සේවා ගාස්තුව වන්නේද රුපියල් 300 ක්.

ඒකක 16 සිට 20 දක්වා භාවිත කෙරෙන එම ප්‍රභේදයේ පාරිභෝගිකයෙකුගෙන් ඒකකයකට රුපියල් 110 ක් අය කෙරෙන අතර, ඔවුන්ගේ මාසික සේවා ගාස්තුව රුපියල් 400 ක් වනු ඇති.

පහතින් දැක්වෙන්නේ ජල ගාස්තු සංශෝධනයට අදාළව නිකුත් කළ ගැසට් පත්‍රයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *