දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවලට හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවට අනුයුක්තව ක්ෂේත්‍රගත රාජකාරි සිදු කරන සෑම රජයේ නිලධාරියකුම සතියේ වැඩකරන දින පහ තුළ උදෑසන කාර්යාලයට වාර්තා කිරීම අනිවාර්ය කර තිබෙනවා.

ඒ, රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය විසින්.

මේ සඳහා සාමාන්‍ය රජයේ නිලධාරින්ගේ කාර්යාල වේලාවන් අදාළ වන බවත් ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍රය මඟින් පැමිණීම සනාථ කළ යුතු බවත් අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයක සඳහන්.

ඔවුන් සතියේ සඳුදා සහ බදාදා යන දිනවල තම සේවා ස්ථානයේ රැඳි සිටිය යුතුයි. සෙසු දින තුනේ දී ක්ෂේත්‍රයට යෑමට පෙර කාර්යාලයට වාර්තා කර විධිමත් පරිදි බැහැර යෑමේ ලේඛනය මඟින් නම් කරනු ලැබූ මාණ්ඩලික නිලධාරියෙකුගේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතු වනවා.

දිස්ත්‍රික්ක සමඟ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල සුදුසු පරිදි අනුමත කිරීම් සිදු කිරීමට පත්කර ඇති මෙම මාණ්ඩලික නිලධාරින්ට එම ලේකම්වරුන් බලය පැවැරිය යුතු බව ද එම චක්‍රලේඛයේ සඳහන් කර තිබෙනවා.

ඉතා කලාතුරකින් නොවැළැක්විය හැකි අවස්ථාවක දී පමණක් බලධාරියා පෞද්ගලිකව සෑහීමකට පත්වන්නේ නම් පෙර දිනයේ රාජකාරි නිවාඩු අනුමත කරගත හැකියි.

ඒ සඳහා සාධාරණ හේතු ඉදිරිපත් කළ යුතු බව ද එහි සඳහන්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *