2023 අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය නොවැම්බර් 27 වැනි දින සිට දෙසැම්බර් 21 වන දින දක්වා පැවැත්වෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පවසනවා.

1 Comment

  • Nimal kulasooriya, July 12, 2023 @ 11:31 am Reply

    Not enough time to complete the sylabus so need to postpone till march 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *