අතිවිශේෂ හෙවත් ගල් අරක්කු බෝතලයක නිෂ්පාදන වියදම රුපියල් 294ක්ව පැවැතිය ද මිලිලීටර් 750ක බෝතලයක මිල පසුගියදා රුපියල් 320කින් ඉහළට නැංවුවා.

මේ අනුව අතිවිශේෂ අරක්කු බෝතලයක් අලෙවි කරනු ලබන්නේ රුපියල් 3200කටයි.

මෙම රුපියල් 3200ක මුදලෙන් එහි අඩංගු මත්පැන්වල වටිනාකම වන රුපියල් 294ක් අඩු කළ විට ඉතිරිවන මිල වන්නේ රුපියල් 2906කි.

එය අදාළ සමාගම් ගෙවන බදු සහ ලාභය ලෙසයි සටහන් වන්නේ.

මේ අතර වෙළෙඳපොල ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දෙන්නේ මත්පැන් මිල ඉහළ යාමත් සමඟ මත්පැන් අලෙවිය 40%කින් අඩු වී ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *