ගෙවුම් ශේෂ තත්ත්වයන්හි වැඩි දියුණු කිරීම් හමුවේ තවදුරටත් ආනයන ලිහිල් කිරීම් ඉක්මනින් අපේක්ෂා කරන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

එමෙන්ම වැඩි දියුණු වූ විදේශ විනිමය ප්‍රවාහයන් සහ වෙළෙඳපළ තත්ත්වය සමඟ, 2023 වසර තුළ මේ දක්වා එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල 19% කින් පමණ ඉහළ ගොස් තිබෙන බව මහ බැංකුව වාර්තා කායි.

මේ අතර, 2023 ජූනි මස අවසන් වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ දළ නිල සංචිත වත්කම් ප්‍රමාණය අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.5ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු ගතකර ඇති බවඔවුන් සන්නදහන් කරයි.

චීන මහජන බැංකුවේ හුවමාරු පහසුකම ඇතුළත්ව මෙම නිල සංචිත ඇස්තමේන්තු ගත කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *