ඉතාලියේ සිසිලි දූපතේ කතානියා නගරයට ආසන්නව පිහිටා ඇති එට්නා ගිනි කන්ද නැවත වරක් සක්‍රිය වී තිබෙනවා.

මෙම ගිනි කන්ද වරින්වර සක්‍රිය තත්වයට පත් වුණත් එයින් පිටවන ලාවා ගලායාම හේතුවෙන් කිසිදු අවදානමක් තත්වයක් නොතිබෙන බව ඉතාලි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

එට්නා ගිනි කන්ද පිපිරීමෙන් පිටවන දුම් සමග පිටවන අළු පතිත වීම නිසා කතානියා නගරවාසින් මෙන්ම අවට පිහිටා ඇති නගරවල ජනතාවද දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.ගිනිකන්ද සක්‍රියවීම රාත්‍රි කාලයේ අලංකාර පරිසරයක් දැකගතහැකි වුවත් කතානියා නගරවාසින් පීඩාවට පත්ව ඇති බව ඉතාලි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය තවදුරටත් පවසා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *