යල කන්නයේ වී වගා කරන ගොවීන් හයලක්ෂ පනස් දහසකට පොහොර මිල දී ගැනීම සඳහා සහනාධාර වවුචර්පත් නිකුත් කිරීම හෙට (22) ආරම්භ වනවා.

ඒ අනුව වී වගා කරන හෙක්ටයාර් එකකට රුපියල් 20,000ක් හා හෙක්ටයාර් දෙකක් සඳහා රුපියල් 40,000ක් වශයෙන් සහනාධාර මුදලක් ලබා දීමට නියමිතයි

එමෙන්ම පොහොර සහනාධාරය සඳහා රජය වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 10ක් බව සඳහන්.

මෙම මුල්‍ය සහනාධාරය වවුචරයක් වශයෙන් සෑම ගොවියෙකුටම ලබා දීමට තීරණය කර ඇති අතර මෙවර යල කන්නයේ වී වගා කරන ගොවීන් හයලක්ෂ පනස් දහසකට මෙම වවුචර්පත් නිකුත් ලබා දෙන බවයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පැවසුවේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *