2021 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබේ.

අදාළ විභාග අංකය හෝ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුළත් කිරීමෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවියෙන් ප්‍රතිඵල නැරඹිය හැකිය.

ප්‍රතිඵල සඳහා මෙතනින් පිවිසෙන්න…

26 Comments

 • Mage, November 25, 2022 @ 4:26 pm Reply

  Ok

 • 12204242, November 25, 2022 @ 4:42 pm Reply

  2021 o/l result

  • 12204242, November 25, 2022 @ 4:44 pm Reply

   2021 o/l result

 • 12204242, November 25, 2022 @ 4:45 pm Reply

  O2021 O/l result

 • Chethana dilshan, November 25, 2022 @ 4:48 pm Reply

  Evam

 • Nethmi sakunthala, November 25, 2022 @ 4:52 pm Reply

  Ol risalt

 • Mithila, November 25, 2022 @ 4:54 pm Reply

  Ammo

 • Ishan, November 25, 2022 @ 5:06 pm Reply

  12988959

 • kaveesha sandaru rasmike, November 25, 2022 @ 5:12 pm Reply

  200511003233

 • Lasantha, November 25, 2022 @ 5:14 pm Reply

  12128

 • PIYAL JAYAWEERAGE HIRUNI NISANLA JAYAWEERA, November 25, 2022 @ 5:15 pm Reply

  12942367

 • PIYAL JAYAWEERAGE HIRUNI NISANSALA JAYAWEERA, November 25, 2022 @ 5:22 pm Reply

  200554002197

  • PIYAL JAYAWEERAGE HIRUNI NISANSALA JAYAWEERA, November 25, 2022 @ 5:24 pm Reply

   12942367

 • PIYAL JAYAWEERAGE HIRUNI NISANSALA JAYAWEERA, November 25, 2022 @ 5:31 pm Reply

  12942367

 • K.g Pushpa, November 25, 2022 @ 5:34 pm Reply

  O/l results

 • Vinod Vishmith Tharushan Kapuge, November 25, 2022 @ 5:49 pm Reply

  Good

 • Vinod Vishmith Tharushan Kapuge, November 25, 2022 @ 5:50 pm Reply

  Good

 • PIYAL JAYAWEERAGE HIRUNI NISANLA JAYAWEERA, November 25, 2022 @ 6:08 pm Reply

  O/l

 • hiruni gamage, November 25, 2022 @ 6:24 pm Reply

  Nice

 • Hewahetayalage eranda thusitha kumara, November 25, 2022 @ 6:30 pm Reply

  2021 o/l result

 • UD piyumi nisansala, November 25, 2022 @ 6:53 pm Reply

  Prathi pala balanne komada

 • N.H Ravindu lakshitha kumara, November 25, 2022 @ 7:19 pm Reply

  👍

 • Ranmuthu nethmi hansika, November 25, 2022 @ 7:35 pm Reply

  2021 o/l results

 • Sarangi nimeshika, November 25, 2022 @ 7:44 pm Reply

  My ol reault

 • vihanga thathsara, November 25, 2022 @ 7:56 pm Reply

  vihanga thathsara

 • YJLeE.newcn.win, September 3, 2023 @ 7:54 am Reply

  I paay a quick visijt day-to-day a few wweb pqges and informatrion siotes
  to rad articles, buut this webb site presents quakity baseed articles.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *