සවස දුම්රිය ගමන්වාර 30 ක් පමණ ධාවනය කිරීමට සැලසුම් !

0 Min Read

දුම්රිය ගමන් වාර 30 ක් පමණ අද (10) සවස ධාවනය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී එස්. එස් මුදලිගේ සඳහන් කළා.

වර්ජනය මැද වුවද උදෑසන දුම්රිය ගමන් වාර 30 ක් පමණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි වී තිබේ.

ස්ථානාධිපතිවරුන් හා දුම්රිය පාලකවරුන් තවදුරටත් වර්ජනයේ නිරත වෙමින් තිබෙනවා.

Share This Article
Leave a comment