වර්ජනයේ නිරත දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ට අවසන් නිවේදනය නිකුත් කරයි !

0 Min Read

වර්ජනයේ නිරත ස්ථානාධිපතිවරුන් හා දුම්රිය පාලකවරුන් සඳහා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අවසන් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද (10) දහවල් 12.00ට පෙර අදාළ දුම්රිය ස්ථානයට හෝ ආසන්නතම දුම්රිය ස්ථානයට ඔවුන් සියලුදෙනා වාර්තා කළ යුතු බවයි එම නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ.

එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ එසේ නොකරන සියලුම ස්ථානාධිපතිවරුන් හා දුම්රිය පාලකවරුන් සේවය හැර ගියා සේ සළකන බවයි.

Share This Article
Leave a comment