රන් මිල අදත් ඉහළට !

0 Min Read

පසුගිය දින වලට සාපේක්ෂව රත්තරන් මිල අද දිනයේ තරමක් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනූව කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8ක මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 186,800ක් ලෙසයි.

කැරට් 22 ග්‍රෑම් ක මිල දැක්වුණේ රු. 23,350.00ක් ලෙසයි.

එමෙන්ම කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8ක මිල සටහන් වූයේ රුපියල් 203,750ක් ලෙසයි.

Share This Article
Leave a comment