කොළඹ ජාතික පුස්තකාලයේ ගින්නක් !

1
0 Min Read

ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩල ගොඩනැගිල්ලේ බිම් මහලේ රැස්වීම ශාලාව ආසන්නයේ ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.

ගින්නෙක් සිදු වූ හානි පිළිබඳ ව මෙතෙක් තොරතුරු වාර්තා වන්නේ නැහැ.

ඒ අනුව ගින්න නිවීම සඳහා මේ වන විට කටයුතු කරමින් ඇති බවයි ගිනි නිවීමේ දෙපාර්ලමේන්තුව සඳහන් කළේ.

Share This Article
Leave a comment