බිනුර ප්‍රනාන්දුට 20%ක දඩ !

1
0 Min Read

ජූලි 02 වනදා පැවති Colombo Strikers සහ Kandy Falcons අතර පැවති ආචාරධර්ම කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් Colombo Strikers කණ්ඩායමේ බිනුර ප්‍රනාන්දුට තරඟ ගාස්තුවෙන් සියයට 20ක දඩයක් නියම කර තිබේ.

ඔහු විනිසුරුවරුගේ උපදෙස් වලට අකීකරු වී ඇති අතර එය LPL ආචාරධර්ම සංග්‍රහයේ 2.4 වගන්තිය උල්ලංඝනය කිරීමක් ලෙස දැක්වෙන නිසා මෙම දඩය නියම කර තිබේ.

Share This Article
Leave a comment