වෛද්‍ය සුනිල් ද අල්විස් මහතාට ජාත්‍යන්තර තනතුරක් !

1 Min Read

වෛද්‍ය සුනිල් ද අල්විස් මහතා WHO (ලෝක සෞඛ්‍ය සංගමයේ) සහ TRD හී ඒකාබද්ධ සම්බන්ධීකරණ මණ්ඩලයේ සභාපති ලෙස පත්වී ඇත.

වර්තමානයේ ඉහත තනතුරෙහි සභාපති ලෙස කටයුතු කරන Dr Vic Arendt ගේ නිල කාලය ජුනි මාසයේදී අවසන් වීමෙන් පසු, ඔහු ඉහත පත්වීම භාර ගැනීමට නියමිතය. ඒ වර්ෂ 2024 ජූනි සිට 2027 ජුනි දක්වා වසර තුනක කාලයක් සඳහාය.

වෛද්‍ය අල්විස් මහතා අතිරේක ලේකම් (වෛද්‍ය සේවා) සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ හිටපු අධ්‍යාපන, පුහුණු හා පර්යේෂණ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වේ. ඔහු වසර විසිපහකට වැඩි කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය කළමනාකරණය සහ පර්යේෂණ පිළිබඳ පුරෝගාමියෙකු වන අතර පුළුල් ලෙස ප්‍රකාශනය කර ඉදිරිපත් කර ඇත. ඔහු සෞඛ්‍ය සේවා පර්යේෂණ, පුහුණුව සහ පරිපාලනය පිළිබඳ ප්‍රධාන තනතුරු ගණනාවක් දරයි.

ලේකම්, ජාතික සෞඛ්‍ය පර්යේෂණ සභාව, පර්යේෂණ කමිටුවේ සභාපති, වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනය සහ වෛද්‍ය පරිපාලනය පිළිබඳ අධ්‍යයන මණ්ඩලය, තැපැල් කළමනාකරණ මණ්ඩලයේ සාමාජික වෛද්‍ය උපාධි ආයතනය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පර්යේෂණ කළමනාකරණ කමිටුවේ ලේකම් සහ ජාතික ජෛව ආචාර ධර්ම කමිටුවේ ද සාමාජිකයෙකි. දක්ෂ පරිපාලකයෙක් වන ඒ මහතා ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදි සිසුවෙකි.

Share This Article
Leave a comment