ලිට්‍රෝ ගෑස් වෙතින් අවුරුදු වාසි – නව මිල සංශෝධනය මෙන්න !

2
0 Min Read

අප්‍රේල් මාසය සඳහා වන ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල සංශෝධනය නිකුත් කර තිබෙනවා.

කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ගෘහස්ථ ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 135කින් පහත හෙළා තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම සිලින්ඩරය රුපියල් 4115 දක්වා මිල අඩු වී තිබෙනවා.

කිලෝග්‍රෑම් 5ක සිලින්ඩරයක මිල රු 55කින් අඩු කර ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 1652ක් වෙනවා.

කිලෝග්‍රෑම් 2.5ක සිලින්ඩරය මිල අඩු කර ඇත්තේ රුපියල් 23කින්. එහි නව මිල රුපියල් 772ක් වෙනවා.

Share This Article
Leave a comment