අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තහනම් කරයි !

1 Min Read

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සාමාජිකත්වය අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් අත්හිටුවා තිබෙනවා.

ජාත්‍යාන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය අද රැස්වී තීරණය කළේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සාමාජිකයෙකු ලෙස එහි වගකීම් බරපතල ලෙස උල්ලංඝනය කරමින් සිටින බවත්, විශේෂයෙන්ම එහි කටයුතු ස්වාධීනව කළමනාකරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය සහ පාලනය, නියාමනය සහ/හෝ පරිපාලනයට රජයේ මැදිහත්වීමක් නොමැති බවට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සහතික වීම අවශ්‍ය බවත්ය.

අත්හිටුවීමේ කොන්දේසි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් ඉදිරියේ දී තීරණය කරනු ඇත.

Share This Article
Leave a comment