ලබන මාර්තු මස 09 වනදා පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වෙන බව දැක්වෙන දැන්වීම ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය මේ වන විට නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පරිපාලන දිස්ත්‍රික් 23ක තේරීම් භාර නිලධාරීවරුන් විසින් යොමු කරන ලද ඡන්ද විමසීම් දිනය ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනය නිකුත්ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ තේරීම් භාර නිලධාරීවරයා විසින් යොමු කරන ලැබූ ඡන්ද විමසීම් දිනය ඇතුළත් ගැසට් නිවේදනයට ඉඩක් වෙන්කර තිබෙනවා.

මේ අනුව ගැසට් නිවේදනයට අනුව මාර්තු 09 වනදා පෙරවරු 7 සිට පස්වරු 4 දක්වා ඡන්ද විමසීම පැවැත්වෙනු ඇති.

පළාත් පාලන ආයතන 339කට අදාළව අපේක්ෂකයන් 80720 දෙනෙක් මෙවර ඡන්ද විමසීම සඳහා ඉදිරිපත්ව ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

ඒ, පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ 58කින් සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් 329කින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *