සේවා නියුක්ති භාරකාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ සභාපති ආර්.ඒ දේශපිය එහි සේවකයන් පිරිසක් විසින් එම කාර්යාල කාමරයේ සිර කර තබා ඇතැයි එම කාර්යාල ආරංචි මාර්ග කියයි.

සේවා නියුක්ති භාරකාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ කාර්යාලය පවත්වාගෙන යනු ලබන්නේ නාරාහේන්පිට පිහිටි කම්කරු මෙහෙවර පියස කාර්යාලයේය.

දිරි දිමනා ඇතුළු ලැබිය යුතු ගෙවීම් කප්පාදු කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් මෙසේ ඔහුගේ කාර්යාලය තුළ සිර කර ඇතැයිද වාර්තා වේ.

නිල ඇඳුම් දීමනා, දිරිදීමනා කප්පාදු කිරීම සහ සභාපතිවරයාගේ ක්‍රියාකලාපයට විරුද්ධව මෙම පිරිස මෙසේ විරෝධයක නිතරව සිටිති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *