2022 වර්ෂයට ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිපළ මේ වන විට නිකුත් කර ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව www.doenets.lk වෙබ් අඩවියෙන් ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකියි.

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ කඩඉම් ලකුණු: කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, මාතලේ, ගාල්ල, මාතර, කුරුණෑගල කෑගල්ල -153,
හම්බන්තොට සහ රත්නපුර -150,
අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, බදුල්ල, මොනරාගල, අම්පාර, පුත්තලම – 148

5 Comments

 • Daham sathsara, January 26, 2023 @ 7:45 am Reply

  5 sisyathwaya

 • Daham sathsara, January 26, 2023 @ 7:56 am Reply

  Udahene kanista viduhala

 • Maushi piyahashi, January 26, 2023 @ 7:57 am Reply

  7777949

 • Nethmina Poorna, January 26, 2023 @ 10:28 am Reply

  Mata lakunu danaganna ona

 • R.m. gihan anuhas Ratnayaka, January 29, 2023 @ 9:58 am Reply

  Maru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *