ආනයන තහනම පනවා තිබූ භාණ්ඩ වර්ග 10 ක් සඳහා අද (20) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එම තහනම ඉවත් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පැවසුවේ ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් නිකුත් කර ඇති බවයි.

ඒ අනුව සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රයට අවශ්‍ය ශක්තිජනක පාන ආනයනය කිරීම, ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය MDF පුවරු, CCTV ඒකක සහ ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා උපකරණ සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය විසින් අනුමත කරන ලද ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා පනවා තිබූ සීමාවන් අද සිට ඉවත් කර තිබෙනවා.

වසර ආරම්භයේ සිට ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන විදේශ විනිමය අර්බුදය සැලකිල්ලට ගනිමින් ආනයන සීමා කිරීමට අවස්ථා කිහිපයකදී ගැසට් නිකුත් කළා.

1 Comment

 • Gihan Perera, December 23, 2022 @ 9:03 am Reply

  Please i urge you…dont import any item product in Sri Lanka.
  I tell you example ;
  Two companies producting in here of Rexine act.. but also you given approval and permission to import these items. So how government do like this. This thing happening in Sri Lanka. If any item product in here the Government should have to give authority and stop the Import items if that product in Sri Lanka. From that matter we can save Dollars go out from here…
  Pls attn.

  Gihan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *