ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචිත ප්‍රමාණය නොවැම්බර් මාසයේ දී ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව නිල සංචිත අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,705 සිට ඩොලර් මිලියන 1,804 දක්වා නොවැම්බර් මාසයේ දී ඉහළ ගොස් ඇති අතර එය 5.8%ක වැඩි වීමක් බවයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කළේ.

එසේම, විදේශ මුදල් සංචිතය ද අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,610 සිට ඩොලර් මිලියන 1,732 දක්වා නොවැම්බර් මාසයේ දී ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *